Dagligt Samarbejde

Indkøb, Conditions for Delivery, Fakturering, Prisinformation, Returnering og kreditering

Indkøb

Nomeco grossists indkøbsafdeling sørger for indkøb af samtlige lægemidler og mærkevarer til Nomeco grossist med henblik på videresalg til privat- og hospitalsapoteker. Det er indkøbsafdelingens opgave at sørge for, at Nomeco grossist til hver en tid har de varer, som apotekerne efterspørger, på hylderne.

Har du spørgsmål vedrørende lager, levering, information om produkter osv., er du velkommen til at kontakte indkøbsafdelingen på mail indkoeb@nomeco.dk.

Figuren viser vareflowet i takstsystemet. Det er meget vigtigt at Nomeco senest torsdagen inden en ny takst begynder, modtager de varer, som er bestilt, således at det tilsikres at varerne er tilgængelige på de respektive apoteker ved takststart. Nomeco har pligt til fredag kl. 11.30 at indberette til ”forventeligt leveringssvigt” til Lægemiddelstyrelsen, såfremt Nomeco grossist endnu ikke har modtaget de pågældende varer. Såfremt der er indberettet ”leveringssvigt” på A-produkter, vil Lægemiddelstyrelsen tildele tilskud til den næst billigste pris i stedet. 
 

Conditions for Deliveries

For at sikre et optimalt flow ved varemodtagelsen har Nomeco grossist udstukket retningslinjer for indlevering af varer til Nomeco grossist. Disse betingelser kaldes ”Conditions for Deliveries”, og de er en fast del af den aftale, der indgås mellem Nomeco grossist og leverandøren. Leverance i overensstemmelse med Conditions for Deliveries medvirker til, at Nomeco grossist hurtigst muligt og med mindst mulig risiko kan sikre, at medicinen er til rådighed for apotekerne.

 

Fakturering

Behandling af indkomne varefakturaer varetages af Nomecos kreditorteam.

Skal du sende en varefaktura til Nomeco grossist, skal den sendes elektronisk via EDI. Hvis elektronisk fremsendelse via EDI ikke er mulig, kan fakturaerne sendes som PDF-fil via mail. Fælles for begge tilgange er, at hver fil kun må indeholde én faktura. Fremsendelse af fakturaer per mail skal ske til invoice@nomeco.dk

For at sikre overensstemmelse mellem den udstedte faktura og gældende pris på tidspunktet for levering er det vigtigt, at fakturadato er den dag, Nomeco grossist modtager varen. Hermed undgås det, at varen har skiftet pris i perioden mellem udstedelse af faktura- og leveringsdatoen grundet takstskifte.

 

Prisinformation

Det er muligt at ændre priser på lægemidler hver 14. dag i Taksten. Det er dit ansvar at sørge for, at Nomeco grossist forsynes information om med prisændringer rettidigt, således at Nomeco grossist inden Takstens begyndelse har de opdaterede priser i Nomeco grossists egne systemer og ligeledes i de prisfiler, som videresendes til apotekernes IT-udbydere.

Varsling af prisændringer

  • Prisændringer på apoteksforbeholdte lægemidler skal meddeles til Nomeco, senest én uge inden den nye pris træder i kraft.
  • Prisændringer på øvrige lægemidler træder i kraft i apotekernes IT-systemer hver 14. dag. Varslingen om disse prisændringer skal være Nomeco i hænde senest én uge, før den nye pris træder i kraft.
  • Det er ligeledes vigtigt, at Nomeco særskilt varsles, såfremt AIP’en på et lægemiddel stiger med mere end 10 %. Dette skal varsles senest onsdag kl. 8.00 fem dage før den nye 14-dages takstperiode.

Denne fil angiver, hvilke informationer Nomeco grossist skal modtage, og skal anvendes af alle leverandører ved indberetningen af nye produkter, samt prisændringer til Nomeco grossist. Skemaet sendes til productinfo@nomeco.dk.

Prisændringer for mærkevarer/frihandelsvarer sendes separat til sortiment@nomeco.dk.

  

Retur og Kreditering

Som beskrevet under ”Taksten”, sker salg af apoteksforbeholdte lægemidler ved offentligt udbud, hvor du som leverandør hver 14. dag kan ændre apotekets indkøbspris. De aktuelle priser kan ses på www.medicinpriser.dk. Yderligere information om salg og prissætning af lægemidler i Danmark, findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Konsekvenserne af denne 14 dags takstmodel er en stærk priskonkurrence med hyppige udsving i prisen og efterspørgsel på lægemidler. Privatapotekerne skal, som udgangspunkt, udlevere den billigste udgave af flere substituerbare lægemidler. Det betyder i praksis, at der er store udsving i hvilke lægemidler der sælges, og med hyppig returnering af lægemidler til følge.

Nomeco grossist har den logistiske infrastruktur, som er nødvendig for at sikre en effektiv håndtering af de hyppige prisjusteringer og returneringer, som følger af den danske prissætningsmodel. Nomeco har aftaler med leverandører af lægemidler om håndtering af prisjusteringer og returneringer. Ligeledes faciliterer Nomeco grossist på vegne af leverandørerne de aftaler, som leverandørerne har indgået med apotekerne om håndtering af prisjusteringer og returnering.